పర్పురిక్ దద్దుర్లు
రక్త గడ్డ కట్టించే పరీక్షలు

పర్పురిక్ దద్దుర్లు

ఎన్నో కారణాలున్నాయంటే, మీరు అభివృద్ధి చేసిన కారణాన్ని విశ్లేషించడం వలన ఒక దద్దురు డిటెక్టివ్ పనిని తీసుకుంటుంది.

స్పందించని పిల్లలతో వ్యవహరిస్తుంది
పిల్లలు-తో ఉచ్చ్వాస ఇబ్బందులు

స్పందించని పిల్లలతో వ్యవహరిస్తుంది

మీ పిల్లలు మీతో స్ప 0 ది 0 చకపోయినా, వారు స్ప 0 ది 0 చలేరని అనుకు 0 టే, బిగ్గరగా అడుగ 0 డి: 'ఏమి జరిగి 0 ది?' లేదా 'మీ కళ్ళు తెరవండి'.

స్పందించని పిల్లలతో వ్యవహరిస్తుంది
పిల్లలు-తో ఉచ్చ్వాస ఇబ్బందులు

స్పందించని పిల్లలతో వ్యవహరిస్తుంది

మీ పిల్లలు మీతో స్ప 0 ది 0 చకపోయినా, వారు స్ప 0 ది 0 చలేరని అనుకు 0 టే, బిగ్గరగా అడుగ 0 డి: 'ఏమి జరిగి 0 ది?' లేదా 'మీ కళ్ళు తెరవండి'.

స్పందించని పిల్లలతో వ్యవహరిస్తుంది
పిల్లలు-తో ఉచ్చ్వాస ఇబ్బందులు

స్పందించని పిల్లలతో వ్యవహరిస్తుంది

మీ పిల్లలు మీతో స్ప 0 ది 0 చకపోయినా, వారు స్ప 0 ది 0 చలేరని అనుకు 0 టే, బిగ్గరగా అడుగ 0 డి: 'ఏమి జరిగి 0 ది?' లేదా 'మీ కళ్ళు తెరవండి'.

స్పందించని పిల్లలతో వ్యవహరిస్తుంది
పిల్లలు-తో ఉచ్చ్వాస ఇబ్బందులు

స్పందించని పిల్లలతో వ్యవహరిస్తుంది

మీ పిల్లలు మీతో స్ప 0 ది 0 చకపోయినా, వారు స్ప 0 ది 0 చలేరని అనుకు 0 టే, బిగ్గరగా అడుగ 0 డి: 'ఏమి జరిగి 0 ది?' లేదా 'మీ కళ్ళు తెరవండి'.